در صورتیکه طول دیوار از مقادیر مجاز براساس طراحی (حداکثر  4متر) بیشتر شود، از عضو قائم با مقطع فولادي یا بتنی (وادار) به عنوان تکیه گاه جهت مهار خارج از صفحه دیوار و اجزاي مسلح کننده آن استفاده میشود. وادار باید به نحو مناسبی به کف سازه با اتصال به صورت مفصلی متصل شود ولی اتصال آن در زیر تراز سقف باید در راستاي داخل صفحه به صورت کشویی باشد تا امکان جابجایی درون صفحه دیوار فراهم شود. در دیوارهاي خارجی روي سطح وادار باید به وسیله پشم سنگ ضد رطوبت براي عایق بندي پوشانده شود و بر روي آن یک لایه مش الیافی یا رابیتس براي جلوگیري از ترك خوردگی نازك کاري اجرا شود.

 

وادار ساختمان

برای خواندن مقاله قالب بتن و آشنایی با انواع آن لطفا روی کلمه قالب بتن کلیک کنید.

مهار دیوارها

در دیوارهاي غیرسازهاي در فواصل بین ستونها براي مهار خارج از صفحه دیوارها بسته به نوع و طول دیوار، ممکن است نیاز به وادار باشد. براي انتقال بار به وادار استفاده از اتصالات جوشی یا پیچی و نظایر آنها به وادار مجاز است ولی نباید از مقاومت اصطکاکی ناشی از بارهاي ثقلی استفاده شود. دیوار با توجه به بارهاي وارده و شرایط لبه‌هاي آن در بالا (زیر سقف)و دو لبه قائم دو طرف دیوار و شرایط مرزي زیر (روي کف) کنترل شوند و بر این اساس حداقل طول دیوار که نیاز به مهار با استفاده از وادار دارد محاسبه شود.

فواصل وادارها را میتوان بر پایه محاسبه ظرفیت خمشی پانل دیوار با فرض شرایط تکیهگاهی لبهها و با اعمال بار وارد بر دیوار تعیین نمود. باید توجه نمود که جزییات ارایه شده در این پیوست شرایط مفصلی را تأمین میکند. این کنترل براي دیوارهاي بلوکی به صورت دال دو طرفه براساس ضابطه شماره  819مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي انجام میشود. دیوار بلوکی در فاصله بین وادارها با میلگرد بستر یا تسمه هاي فولادي مسلح می‌شود.

اهمیت استفاده وادار در سازه

دیتیل‌ های وال پست در سازه‌ های فولادی و بتنی کاملا قابل اجراست. این المان در تمام جهات، داخل نبشی‌های افقی و عمودی انجام می شوند و از تغییر شکل دیوار در زمان زلزله جلوگیری می کند. مهم‌ترین نکته این است که در اجرای وال پست wall post باید نهایت دقت انجام شود و به دلایل اقتصادی کیفیت آن را کاهش نداد.

اتصال کشویی

در دیوارهاي بلوکی که نیاز به وادار دارند به منظور تامین حرکت جانبی داخل صفحه دیوارها، مجموعه دیوار و وادار همزمان از آزادي در حرکت جانبی برخوردارند. وادارها نباید به نبشی هاي تعبیه شده در تیرها که تنها جهت جلوگیري از حرکت خارج از صفحه نصب شدهاند جوش شوند با توجه به اتصال کشویی وادار نیازي به رعایت فاصله جداسازي دیوار در مجاورت وادارها نمی باشد و دیوار می تواند از بر وادار چیده شود.

تبصره: در دیوارهاي واقع در خارج قاب، وادارهاي دو انتهاي دیوار باید در برابر حرکت جانبی در هر دو جهت مقید (به صورت اتصال تلسکوپی) شوند و به دیوار اجازه حرکت داده شود. در این حالت جزییات اتصال دیوار به این وادارها مانند اتصال به ستونها میباشد در این فاصله جداسازي  %1بین وادار و دیوار باید رعایت شود.

Write a Reply or Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *